*توجه :نمایندگان محترم لطفا جهت واریزی دو نکته ذیل را رعایت فرمایید.
جهت واریزی مبلغ فاکتور صندلیهای فانتزی فقط به حساب کوثر و صندلیهای آموزشی به سایر حساب ها

شماره کارت: ۶۰۳۷۹۹۷۵۵۱۴۲۶۹۱۰

شماره شبا : IR53017 000 000 0105340853002

بنام حسنی حیدری

شماره کارت: ۵۸۵۹۸۳۱۰۱۱۵۰۵۸۶۳

شماره شبا : IR440180 000 000 000 1710 61709

بنام حسنی حیدری

شماره کارت: ۶۱۰۴۳۳۷۹۶۲۹۴۳۰۷۰

بنام حسنی حیدری

شماره کارت: ۵۰۵۸.۰۱۱۲.۱۵۸۷.۱۹۹۴

شماره حساب : ۳۱۱۰۱۱۱۱۸۱۴۰۹

بنام حسنی حیدری